چند لیست ویو در یک صفحه


وقتی چندتا لیست ویو یا گرید ویو رو توی یک صفحه فراخوانی می کنید به احتمال زیاد برای پارامتر صفحه بندی مشکل به وجود بیاد ... یعنی وقتی واسه لیست ویو اول صفحه ی دو رو انتخاب می کنید لیست ویو دومی نیز اطلاعات صفحه ی دوم رو نمایش بده

واسه حل این مشکل yii  از پارامتر pageParam برای صفحه بندی استفاده کرده ....

'dataProvider' => new \yii\data\ActiveDataProvider(
      ['query'=>\app\models\MemorysComments::find()->where(['memorys_id'=>$memorys->id]),
        'pagination'=>['pageSize'=>2,
          'pageParam' => 'second-provider-page',],

        'sort'=> ['defaultOrder'=>['id'=>'DESC'] ] ,]
    ),

 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : فریم ورک yii