اپلود با اجاکس در yii2


حدوده یه روزه مشغول درست کردن این قسمتم ... :)

خب بریم سراغ یکی از عالی ترین (و البته پر دردسرترین:) ) پکیج yii2

نصب :این خط کد رو توی کامپوزر بزنین

$ php composer.phar require kartik-v/bootstrap-fileinput "dev-master"

یا

اضافه کردن این خط به فایل کامپوزر

"kartik-v/bootstrap-fileinput": "dev-master"

وبعد اپدیت کردن کامپوزر با دستور composer update

نکته : امیدوارم بلد باشین با کامپوزر کار کنین :|

یک نمونه از این اپلودر ...

echo $form->field($memorysImage, 'image',['options'=>['id'=>'up','class'=>'file']])->widget(FileInput::classname(), [

  'language' => 'fa',
  'options' => ['multiple' => true, 'accept' => 'image/*',],
  'pluginOptions' => [
    'showPreview' => true,
    // 'showCaption' => true,
    'showRemove' => true,
     'showUpload' => true,
    'uploadUrl' => Url::to(['memorys/ajax']),
    'uploadExtraData' => [
      'filename'=>'no name',
    ],
    'maxFileCount' => 100,
//    'initialPreview'=>[
//    ],

  ]
]);

تقریبا راحته و این اپلودر واسه عکس تنظیم شده و حالت چند عکسی و تعداد عکس ها رو میشه تنظیم کرد و کلی امکانات دیگه

امیدوارم یادتون نرفته باشه این خط کد رو اضافه کنید

 use kartik\file\FileInput;
 use yii\helpers\Url;

و یک نکته ی کوچیک ... اینکه اگه توی activeForm  دارین از این اپلودر استفاده می کنین یا یه فرم دیگه بهتره یادتون نره که فرم رو واسه ارسال فایل  تنظیم کنید ...

  'enctype'=>'multipart/form-data',

خب بریم سراغ کدهای کنترلر ...

 public function actionAjax()
  {
    if(empty($_FILES))
    {
      echo json_encode(['error'=>'file not uploaded!']);
      return;
    }
    else {
      

      $file = $_FILES['MemorysImage'];
     
      
      foreach ($file['tmp_name'] as $name => $key) {
         $target = 'user_file'. $file['name'][$name];
        if (move_uploaded_file($file['tmp_name'][$name], $target))
        {
          

        }
        else
        {
          echo json_decode(['error' => 'no uploaded']);
        }
      }
    }

  }

خب فک کنم توضح خاصی نخاد ...

لینک های منبع:

http://demos.krajee.com/widget-details/fileinput

https://github.com/kartik-v/yii2-widget-fileinput/

 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : فریم ورک yii