فعال کردن دیباگ برای ادمین در مجنتو


INSERT INTO `core_config_data` (`scope`, `scope_id`, `path`, `value`)
       VALUES ('websites', '0', 'dev/debug/template_hints', '1');

برای فعال کردن نمایشگر مسیر فایل های phtm  و نام بلاک ها در ادمین پنل این کد رو توی phpmyadmin بزنید .

برای غیر فعال کردن هم مقدار رو برابر 0 بزارید

 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : مجنتو