ادرس های در مجنتو


بخش مهمی از هر فریم ورک ادرس هاست که سایت رو بهم ربط میده و باعث فراخوانی کنترلر ها و اکشن ها میشه

در بخش cms و استاتیک بلاک ها به شکل زیر ادرس دهی میشه

ادرس اصلی
  {{base url=''}}

ادرس شاپ
  {{store url='test.html'}}

ادرس مطلق شاپ
  {{store url=""}}

ادرس مدیاها
  only get media URL

  {{media url=''}}

اگه بخوای ادرس مدیا با یه فایل خاص رو بدست بیاریم
  {{media url='imagefolder/imagename.jpg'}}

ادرس پوسته

  {skin url='images/imagename.jpg'}}

ادرس مطلق پوسته
  {skin url=''}}

 

بخش دوم ادرس دهی , ادرس دهی داخل فایل ها phtml  میباشد که به این صورت است

$baseurl = Mage::getBaseUrl();

دریافت ادرس اصلی بدون ایندکس

Mage::getBaseUrl(Mage_Core_Model_Store::URL_TYPE_WEB); 

// output: http://example.com/

ادرس جاری

$currentUrl = Mage::helper('core/url')->getCurrentUrl();

یا

$currentUrl = Mage::getUrl('*/*/*', array('_current' => true));

یا

if (!in_array(Mage::app()->getFrontController()->getAction()->getFullActionName(), array('cms_index_noRoute', 'cms_index_defaultNoRoute'))) 
{
  $currentUrl = Mage::helper('core/url')->getCurrentUrl();
}

ادرس پوسته

$skinUrl = Mage::getBaseUrl(Mage_Core_Model_Store::URL_TYPE_SKIN);

ادرس غیر امن برای پوسته

$skinUrl = $this->getSkinUrl('images/imagename.jpg');

ادرس امن برای پوسته

$this->getSkinUrl('images/imagename.gif', array('_secure'=>true));

ادرس مدیا

$mediaUrl = Mage::getBaseUrl(Mage_Core_Model_Store::URL_TYPE_MEDIA);

یا

$mediaUrl = Mage::getBaseUrl('media');

ادرس فایل های حاوا اسکریپت

$jsUrl = Mage::getBaseUrl(Mage_Core_Model_Store::URL_TYPE_JS);

یا

$jsUrl = Mage::getBaseUrl('js');

ادرس شاپ

$storeUrl = Mage::getBaseUrl(Mage_Core_Model_Store::URL_TYPE_WEB);

ادرس صفحه اصلی

$homeUrl= Mage::helper('core/url')->getHomeUrl();

دریافت ادرس دایرکتوری ها :

Mage::getBaseDir('design') // Get design directory path
Mage::getBaseDir('code')  // Gives code directory file path
Mage::getBaseDir('lib')  // Gives lib directory file path
Mage::getBaseDir('skin')  // Gives skin directory file path
Mage::getBaseDir('var')  // Gives var directory file path
Mage::getBaseDir('cache') // Gives cache directory file path
Mage::getBaseDir('log')  // Gives log directory file path

ایجاد ادرس بر اساس ماژول

Mage::getUrl('module/controller/action');

 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : مجنتو