عملیات های ریاضی در اندروید


برای اولین پروژه قراره یک ماشین حساب بسازیم پس لازمه که قبلش با عمگرهای ریاضی اشنا بشیم
+ : جمع
- : تفریق
*  :  ضرب
 / : تقسیم
تولید یک عدد تصادفی

Random r=new Random();
int value=r.nextInt();


بدست اوردن قدر مطلق یک عدد

Math.abs(-5) ;
//out : 5 

 بدست اوردن مقدار عدد نپر به توان یک عدد
 e به توان یک عدد 

Math.exp(-1); // 0.36787944117144233
Math.exp(0); // 1
Math.exp(1); // 2.718281828459045

به توان رساندن یک عدد
در صورتی که بخواهیم مقدار اولیه را به توان مقدار دوم برسانیم به این صورت عمل می کنیم

int a=2,b=3;
Math.pow(2,3);
//out : 8

بدست اوردن جذر یک مقدار

Math.sqrt(9);  // 3


بدست اوردن لوگاریتم در مبنای 10

Math.log10(10);
//out 10

توابع مثلثاتی :
سینوس

Math.sin(1);      // 0.8414709848078965


کسینوس

Math.cos(1);      // 0.5403023058681398


تانژانت
 

Math.tanh(1); // 0.7615941559557649  

گرد کردن یک مقدار
round
این تابع مقدار در صورتی که از نصف بیشتر باشد به طرف بالا و در وصورتی که از نصف کمتر باشد به طرف پایین گرد می کند . مثلا عدد 20.4 با به 20 و عدد 20.6 را به عدد 21 گرد می کند

Math.round(20.49);  // 20
Math.round(20.5);  // 21
Math.round(-20.5);  // -20
Math.round(-20.51);  // -21


ceil
این تابع مقدار اعشاری را حذف و یک مقدار به عدد اضافه می کند(گرد کردن به سمت بالا) یعنی عدد 20.1 را به 21 و همچنین عدد 20.9 را نیز به 21 تبدیل می کند

Math.ceil(.95);  // 1
Math.ceil(4);  // 4
Math.ceil(7.004);  // 8


floor
این تابع عدد را به سمت پایین گرد می کند ...یعنی عدد 20.1 را به 20 و همچنین عدد 20.9 را نیز به 20 تبدیل می کند

Math.floor( 45.95);  // 45
Math.floor(-45.95);  // -46


 

۱۳۴۸/۱۰/۱۱ || in category : اندروید